Sírobeton

Sírobeton (SB) je doslovný překlad originálního názvu speciálních betonů na bázi modifikované síry „sulphur concrete“ který se začal užívat v průběhu jeho vývoje . Sírové betony byly poprvé používány v Kanadě, vzhledem k velkému místnímu přebytku síry v 70. letech a to jako konstrukční a izolační hmoty pro těžké mechanické a chemické namáhání, namáhané povrchy přístavů zatěžovaných solemi, úložiště a čerpací stanice PHM, povrchové úpravy dopravních sítí, konstrukční prvky atd.

Složení sírobetonu

Předpokladem výroby SB je výroba pojiva , tzv. sírocementu, nebo polymeru síry, kdy se za teploty okolo 140 stupňů Celsia modifikuje síra chemickou reakcí z jednoklonné soustavy do kosočtverečné, s minimálním zbytkem jednoklonné síry. Tento způsob modifikace zajistí dlouhodobou stálost technických parametrů následně vyrobených sírových betonů. Po zchladnutí se sírocement zpracuje do vhodných tvarů např. granulace a teprve poté je možné ho používat jako polotovar pro výrobu SB. Sírocement je základním polotovarem – pojivem, pro výrobu sírových betonů. Při výrobě SB dojde k jeho opětovnému roztavení a ke smísení roztaveného pojiva s plnivem a dalšími komponenty. Plnivem pro SB mohou být různé druhy plavených křemičitých písků, drcených štěrků, nebo jiných speciálních plniv různých frakcí. Volba frakcí a množství je obdobná jako u klasických betonů, minimální mezerovitost ve skladbě plniva znamená minimální množství nutného pojiva. SB mají velice široké užití v praxi, kombinací jejich plniva a přísad lze významně změnit jejich výsledné parametry a to jak z hlediska fyzikálně mechanických parametrů, tak i z hlediska užitných vlastností.

Parametry sírobetonu

Obecně se svými parametry SB srovnávají s klasickými betony, výrobky ze SB však mají několik parametrů, které řádově vybočují z mnohdy velmi kvalitních konstrukčních systémů na cementové bázi:

Objemová hmotnost 2000 – 2400 kg/m3
Pevnost v tlaku 20 – 80 MPa
Pevnost v tahu za ohybu 4 – 8 MPa
Vodotěsnost min. 0,194 atm
Mrazuvzdornost 200 T
Koeficient roztažnosti 8-10 x 10-6 K-1
Barva šedá
Trvalé tepelné namáhání 95°C
Třída hořlavosti C2 – těžce hořlavé
Tloušťka vrstvy min. 40 mm
Pochůzná zatížitelnost 30 minut
Provozní zatížitelnost 6 hodin
Svodový odpor 104 - 107 Ohmu

Užitné vlastnosti sírobetonu

Kromě výše uvedených technických parametrů lze zdůraznit těchto sedm aplikačních výhod sírobetonu:

  1. SB lze vyrábět a aplikovat za teplot pod bodem mrazu. Vzhledem k tomu, že pojivo SB – sírocement, neobsahuje vodu, není omezena výroba a aplikace SB na běžnou sezónu stavební výroby v exteriéru. Tato výhoda se promítá i do možností aplikací v lokalitách s extrémními, celoročně teplotně nepříznivými stavebními podmínkami.
  2. SB lze aplikovat jako povrchovou úpravu na původní poškozené podklady, která není kotvena do povrchu. Absence požadavku na přikotvení k podkladu, například v případě povrchových úprav podlah, ale i u aplikací na svislé stěny, je nespornou výhodou zejména při rekonstrukcích průmyslových provozů, bez nutnosti bourání původní podlahy.
  3. SB lze zatěžovat již po 12 hodinách po zchladnutí. Výroba SB probíhá smísením pojiva s plnivem za teploty okolo 140°C s tím, že po finálním dotvarování výrobku nastává zchladnutí hmoty. Zrání SB je tedy dobou chladnutí, svých jmenovitých parametrů dosáhne SB již po 12 hod od položení.
  4. na SB lze aplikovat bezprostředně po jeho ztuhnutí (12 hod) další připojené úpravy. Po zchladnutí není v povrchu SB totiž žádná zbytková vlhkost a pevnost v tahu povrchu po přebroušení je min. 1,5MPa. Na připravený (obroušený) povrch lze povrchově kotvit další finální úpravy povrchu, jako například nátěry, nástřiky, stěrky a bezesparé syntetické podlahoviny.
  5. SB lze zařadit mezi materiály s velmi širokou škálou chemické korozní odolnosti. Chemická odolnost je dána zejména složením hmoty, která obsahuje složky plniva a pojiva, které nejsou pro většinu chemických látek reaktivní. SB dobře odolává většině uhlovodíků, koncentrovaným organickým a anorganickým kyselinám, louhům potom v omezené míře do 20-ti % koncentrace
  6. SB mají fyzikálně - mechanické parametry betonů B20-40. Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu odpovídá velice kvalitním konstrukčním betonům. SB lze proto použít například pro speciální povrchové úpravy pro vysoké mechanické namáhání.
  7. výrobky ze SB jsou nenasákavé a vodotěsné. Vyrobený SB vykazuje nasákavost < 0,2% a vodotěsnost podle tloušťky zvolené vrstvy minimálně V2. Tyto dva parametry předurčují způsob užití SB v praxi jako povrchové vodotěsné úpravy.

Z výše uvedených parametrů a užitných vlastností je zřejmé, že oproti klasickým betonům s cementovým pojivem se SB vyznačují několika specifickými vlastnostmi, které značně rozšiřují rozsah praktického využití. Na trhu stavebních materiálů nejen pro podlahy, jsou dnes hlavními kritérii vedle kvality a odpovídajících charakteristických parametrů výrobku také užitné vlastnosti výrobku a samozřejmě cena. Obecně lze říci, že z hlediska ceny nelze prozatím srovnávat klasické betonové aplikace se SB a to zejména pro rozdílné náklady na pojiva obou systémů. Naopak, z hlediska užitných vlastností, možnosti SB začínají tam, kde konstrukce a úpravy z klasického cementového betonu končí. Vzhledem k již zmíněnému nepříznivému poměru ceny pojiv betonu (cementu) a SB (sírocementu) v Evropě, se sírobetony stále ještě nestaly masově používanými konstrukčními materiály, nicméně se podařilo prosadit tyto materiály v určitých specifických oblastech použití. Hmotu sírového betonu lze zpracovat jako např. povrchovou úpravu podlah, stěn, základů, kanálků, záchytných van, spojitých izolačních systémů, prefabrikátů atd.

V dalším článku na toto téma, který bude následovat, se zaměříme na vlastní technologii provádění podlah ze sírobetonu. Seriál uzavřeme dalším článkem, který bude obsahovat přehled typických aplikací sírobetonu.