Skladba podlahového souvrství

Skladba podlahového souvrství1. Základové půdy

Část geologického prostředí, které spolupůsobí se stavební konstrukcí. Účinky zatížení a vlivy vyvolané v tomto prostředí jak vlastní konstrukcí, tak jejím okolím, způsobují změny v chování konstrukce.

2. Plošné základy

Stavební prvek, který přenáší zatížení z konstrukce na základovou půdu základovou spárou.

3. Izolační vrstvy a připojovací mezivrstvy

Podlahová vrstva, zajišťující izolaci proti kapalinám (hydroizolace), parám (parozábrana), tepelným ztrátám (tepelná izolace), hluku (zvuková izolace), otřesům apod. .

4. Nosné vrstvy

Podlahová vrstva přenášející silové účinky zatížení a plnící zároveň úlohu vyrovnávací a ochranné vrstvy nad izolací.

5. Vysprávky a vyrovnávky

Podlahová vrstva odstraňující nežádoucí místní nerovnosti a upravující rovinnost a výšku podkladu podle požadavků.

6. Finální úpravy podlah

Podlahová vrstva vykazující vlastnosti povrchu odpovídající zatížení podlahy.

7. Podlahové kompletační prvky

Prvky vytvořené, nebo zabudované v určitých místech a na okrajích podlah, které za součinnosti s příslušnými vrstvami zajišťují některé doplňkové funkce, jako například návaznost na svislé konstrukce, prostupy v podlaze apod. .

8. Údržba podlah

Podlahová vrstva, příp. pracovní postupy, zajišťující trvalé udržení požadovaných vlastností finální úpravy podlah.