Základové půdy

Základové půdyVlastnosti základových půd (zemin) lze nejlépe definovat jejich materiálovým složením a charakteristickými parametry. Základní rozdělení základových půd (zemin), z hlediska materiálového složení vypadá takto:

 • Jemnozrnné zeminy
 • Písčité zeminy
 • Štěrkovité zeminy
 • Zvláštní zeminy
 • Skalní horniny

Podrobná klasifikace zemin je uvedena v ČSN 73 1001. Ve vztahu k navazujícím podlahovým vrstvám jsou pro vlastnosti základových půd (zemin) určující tyto charakteristické parametry:

Mechanické vlastnosti

 • Relativní hutnost
 • Pevnost v prostém tlaku
 • Efektivní úhel vnitřního tření zeminy
 • Efektivní soudržnost zeminy
 • Objemová tíha zeminy
 • Poissonovo číslo

Působení vody, vlhkosti a plynů

 • Vlhkost zeminy
 • Vlhkost zeminy na mezi plasticity