Přírodní linoleum

Návraty, provázené v přítomné době kvantifikacemi v oblasti výroby podlahovin, se dotýkají všech zemí. Zvláště je vhodné zdůraznit "znovuobjevení" linolea v pásech jako významné podlahoviny v padesátých letech dvacátého století. Mnozí si řeknou, že linoleum není ničím novým, ale je to spíše proto, že se tímto pojmem běžně označuje podlahovina z měkčeného PVC. Rozdíl však spočívá ve výrobních surovinách a užitných vlastnostech. Ač objem výroby linolea tvoří pouze malou část spotřeby podlahovin (plastové, pryžové, textilní, korkové, dřevěné aj.), má pro užití velký význam právě jako ekologická podlahovina, s mnoha přednostmi svých fyzikálních a chemických parametrů, a tím i užitných vlastností. Tento poměr se trvale mění ve prospěch linolea.

Poprvé bylo linoleum vyrobeno v 19. století v Anglii. Můžeme poznamenat, že to byla první podlahovina, která byla vyrobena v pásech na nosiči. Při jejím ověřovaní jak výrobním, tak aplikačním byla neustále sledována vzájemná interakce nejen surovin používaných ve výrobě, ale také činidel, která podstatným způsobem ovlivnila systém čištění a údržby, a tedy celkově dobu životnosti linolea jako podlahoviny.

Přírodní linoleum

Vlastnosti a výroba linolea

V čem tedy spočívají velmi dobré ekologické a aplikační vlastnosti linolea a také korkového linolea? Je to v první řadě využití ryze přírodních surovin. Hlavními komponenty pro výrobu přírodního linolea totiž jsou:

 • dřevitá moučka, která je zde hlavní hmotou a tedy základem nosných vlastností; parciální náhradu respektive doplněk pro některé typy linolea tvoří korková moučka,
 • lněný olej, který je významnou surovinou, vytvářející v dosti velké míře podmínky pro tvorbu plasto-elastických vlastností linolea,
 • přírodní pryskyřice, obecně známá jako "kalafuna", jež se získává ze stromů jehličnanů; má funkci, která zajišťuje ve značné míře adhezní a kohezní vnitřní vlastnosti linolea a korkového linolea a zabezpečuje svařitelnost spojů.

Pokud se týká barev, je vhodné uvést, že se korkové linoleum a linoleum vyrábí nejen přírodní, s maximálním přiblížením fládru korku, ale i jako celoprobarvené buď v uni-barvách, a nebo v barvách s možností fládru korku, který se blíží mramorování.

Samostatně je vhodné rovněž pojednat o minerálních plnivech pro linoleum a korkové linoleum. Krystalografická struktura většiny z nich může více méně ovlivňovat zvláště technologické vlastnosti, stabilitu a provozní životnost. Spolu s dřevitou moučkou jsou tato plniva největšími absorbenty parního i kapalného skupenství vody, která v havarijních případech může působit destruktivně.

Možnosti použití

Rozsah možností technologického zpracování a provozního určení:

 • výstavba bytů - chodby, haly, kuchyně, dětské i obývací pokoje, ložnice, dílny "kutilů"
 • veřejná a občanská výstavba – obchodní domy, kulturní sály, chodby, kanceláře, dílny, nemocniční pokoje, chirurgické sály, místnosti počítačů, velíny, třídy škol, banky
 • výrobní haly a skladiště v průmyslu
 • sportovní i víceúčelové haly aj

To vše samozřejmě za použití prefabrikovaných nebo na místě vyrobených podlahových kompletačních prvků.

Informace nezbytné pro aplikaci

Podklady

Podklady musí být čisté, rovné, pevné, bez trhlin, neprašné a po celou dobu provozní životnosti podlahy s linoleem nebo s korkovým linoleem musí být suché. Je nutná spolehlivě dokladovaná a ověřená hydroizolace. Při renovacích podkladů, zvláště betonových, ale často i nových, je třeba tyto místně nebo celoplošně brousit. Prach se musí pečlivě vysát. Jako následující technologická operace se provádí penetrace. Pro stěrkování lokálních prohlubní, např. v betonovém podkladu, se používají rychle pracující Si-hmoty ve formě stěrkovacích či výplňových tmelů. Pro celoplošné vyrovnání a vyhlazení betonových i jiných podkladů se používají nivelující nebo samonivelující Si-hmoty, které se více méně samy rozlévají. Stejnorodostí bez sedimentace a stejné tloušťky se spolehlivě dosahuje válečky s trny, přičemž trny umožňují propichováním použité Si-hmoty její odvzdušnění a dovedení do styků podlahy se stěnami i do rohů a koutů místnosti.

Adheziva

Adheziva, která se používají pro lepení linolea a korkového linolea jsou dvojího druhu: rozpouštědlová a disperzní. Ve specifických případech se mohou používat i adheziva reaktivní. V podstatě se používají typy adheziv, které mají vysokou počáteční kontaktní lepivost. Pro disperzní adheziva je mimo to ještě velmi důležitá výše obsahu a složení sušiny. Zohledněním toho, co bylo uvedeno o adhezivech výše, dospíváme k velmi dobrým výsledkům lepení linolea i korkového linolea za podmínek dodržování teploty při lepení 20 st. C, relativní vlhkosti vzduchu 55 - 75% a doby odvětrání pro adheziva, kterou uvádějí výrobci. Při aplikaci rozpouštědlových, disperzních i reaktivních adheziv pracujeme na savých podkladech.

Nářadí

Linoleum i korkové linoleum se při zpracování poněkud odlišuje od jiných standardních podlahovin. Proto je věnována značná pozornost nářadí pro jeho zpracování. Například firma FORBO - Krommenie nabízí soupravu speciálního nářadí, kterým se provádí natrhávání, řezání, lepení a konfekce linolea a korkového linolea. Podlaháři, kteří zpracovávají linoleum, nesmějí nikdy zapomínat na pečlivé válečkování a válcování nalepených podlahovin ihned po jejich nalepení! Válečkování jednotlivých čtverců, obrazců nebo pásů i jejich postupných částí se provádí válečky o hmotnosti min. 2 kg. Celoplošné válcování nalepeného pásu nebo celé plochy místnosti se provádí válci o hmotnosti až 50 kg ihned po jejich nalepení.

Technologie lepení a konfekce linolea

Při technologickém zpracování linolea je vhodné dbát na tyto zásady:

 • zpracovat podlahářské plány lepení a konfekce linolea pro danou zakázku
 • dbát ekonomie rozložení a návaznosti pásů, čtverců a obrazců
 • mít k dispozici perfektně rovné podklady a respektovat optické podmínky v místnostech (světlo a stín, odraz světla apod.)
 • nikdy neužívat několika odstínů jedné barvy, ale vždy respektovat stejnou šarži výroby
 • vyhýbat se, pokud možno, napojování konců pásů linoleí
 • zajistit po celou dobu provádění podlahářských prací dopravu, elektřinu, vodu, v místnostech teplotu minimálně 20 st. C a relativní vlhkost vzduchu 55 - 75%
 • provádět vlastní měření zbytkové vlhkosti podkladu
 • důsledně dodržovat technologické časy

Jak jsme výše uvedli, vlastností složek linolea je absorbce parního a kapalného skupenství vody, [Linoleum 2] což se projevuje zkrácením pásů v jejich délce (malé) a nárůstem (roztažením) pásů v jejich šířce (velmi malé). S těmito jevy se musí při realizaci počítat. Podle předem zpracovaných podlahářských plánů se pásy linolea nařežou v odpovídajících délkách. Pak se volně stočí a postaví jako role v místnostech, kde budou lepeny (podmínky byly uvedeny výše) na potřebnou dobu. Poté se pásy rozvinou tak, aby byly ve stycích přeloženy. Natrhávání a prořezávání hákovitým nožem se provede po celé délce.

Nedílnou součástí dodávky přírodního linolea je návod na údržbu. Tady je nezbytné uvést hlavní zásadu: na přírodní linoleum nesmí být použit saponát! Jinak však je údržba stejně jednoduchá, jako u jiných podlahovin, to jest stírá se vlhkým hadrem, namočeným do vody. V tomto případě se však do nádoby s vodou přidává speciální přípravek, jakýsi tekutý vosk, který ochraňuje povrch linolea před obrusem a znečištěním. Pro informaci možno dodat, že cena a dostupnost těchto přípravků je dnes na stejné úrovni jako u jiných běžných čistících přípravků.