Podlahové systémy z cementotřískových desek

V současnosti nachází desky CETRIS® největší užití při řešení podlahových konstrukcí. Použitím cementotřískových desek CETRIS® lze velmi rychle a levně, bez použití mokrých procesů, zlepšit akustické a tepelně izolační parametry stávající podlahové konstrukce nebo vytvořit novou podlahovou konstrukci. Obrovskou výhodou je vysoká variabilita (univerzálnost) desek CETRIS®. Cementotřískové desky CETRIS® se úspěšně používají jako podlahové desky při sanaci starých dřevěných podlah, jako nosná vrstva položená na nosnících nebo v systému lehkých plovoucích podlah. Pro příznivou hodnotu tepelné vodivosti nachází uplatnění u různých systémů podlahového vytápění.

Cementotřískové desky

Přednosti podlahových systémů z desek CETRIS®:

  • jednoduchá a rychlá montáž s vyloučením mokrých procesů,
  • schopnost vyrovnávat různé výškové úrovně (z desek CETRIS® lze vytvořit podlahovou konstrukci s výškou od 16 do 120 mm),
  • možnost kombinace jednotlivých systémů podlah podle potřeby (stupně užitného zatížení – od 75 kg/m2 do 400 kg/m2),
  • výborná zvuková a tepelně izolační schopnost plovoucí podlahy IZOCET (kombinace s tepelně izolačním materiálem)
  • nízká plošná hmotnost podlahové konstrukce,
  • podlaha je pochůzná ihned po položení,
  • aplikace širokého sortimentu podlahových krytin

Podlahové systémy z cementotřískových desek CETRIS® lze řešit v několika základních variantách dle následujícího schématu:

Podlahový systém IZOCET

Podlahový systém IZOCET se skládá z trojvrstvé (nebo čtyřvrstvé) konstrukce, kterou tvoří jedna (nebo dvě) vrstvy dřevovláknitých desek IZOPLAT a ze dvou vrstev desek CETRIS® tl. 12 mm. Desky jsou spojeny samořeznými vruty BÜHNEN 4,2 x 35 mm se zápustnou hlavou. Horní vrstva cementotřískových desek CETRIS® je předvrtána.

Podlahový systém IZOCETse řadí mezi plovoucí podlahy a proto má tento typ podlahy svá omezení z hlediska zatížení. Maximální přípustné soustředěné zatížení pro dodržení mezního průhybu 2 mm činí 1,5 kN. Rovnoměrné užitné zatížení by nemělo překročit 300 kg/m2. Tyto suché podlahové konstrukce nejsou vhodné do prostor s větším užitným zatížením a do prostor namáhaných vodou.

Podlahové desky PD CETRIS® a CETRIS® PDB

PD CETRIS® a CETRIS® PDB jsou určeny pro podlahy v kancelářích, v místnostech bytů bez zatížení příčkami, jídelny, sály poslucháren, obchodní domy, muzea, zdravotnická zařízení, nepřístupné půdy a terasy apod. Podlahové desky mohou být vystaveny užitnému zatížení až 400 kg/m2.

Standardní rozměr podlahových desek PD CETRIS® je 625 x 1250 mm včetně pera (0,78 m2) v tloušťkách 16, 18, 20, 22, 24, 26 a 28 mm. Po dohodě je možno dodat i tloušťky 30 a 32 mm, popřípadě i jiné rozměry. Cementotřískové desky PD CETRIS® jsou opatřeny po obvodě perem a drážkou s hloubkou 10 mm.
Cementotřísková deska CETRIS® PDB kalibrovaná broušením má stejné základní parametry jako PD CETRIS®. Plošným broušením (kalibrací) dochází ke snížení tloušťkové tolerance oproti PD CETRIS® (maximálně ±0,3 mm). U obou typů podlahových desek jsou rozlišeny rubové a lícové strany kvůli pokládce.