Suchá podlaha na bázi sádrovláknitých desek

Suché podlahy Rigips jsou plovoucí podlahy vytvořené dvěma vzájemně slepenými speciálními deskami. Takto vzniklá tuhá deska je oddělena od podkladní konstrukce pružnou mezivrstvou z minerálních vláken, polystyrenu nebo suchého podsypu a od obvodových stěn izolačním okrajovým páskem. Hotová podlaha má potom s ohledem na izolační mezivrstvu vyšší parametry kročejové neprůzvučnosti a tepelného odporu.

Sádrovláknitá deska Rigips RIGIDUR

Suché podlahy mohou být dodány jako dílce již z výroby opatřené izolační vrstvou. V případě zvýšených nároků na tepelně či zvukově izolační vlastnosti podlahy se doporučuje použít samostatné vrstvy polystyrenové izolace. Pro tyto podkladní vrstvy je třeba volit vhodnou kvalitu a tloušťku materiálu s ohledem na projektované zatížení podlahy a hodnotu požadované tepelné či zvukové izolace. Základní podlahový dílec tohoto konstrukčního systému je tvořen vždy dvojicí sádrovláknitých desek Rigidur plošného formátu 500 x 1000 mm. To je základní stavební element, slepený k sobě navzájem ve výrobě a opatřený po obvodě polodrážkou, vzniklou vzájemným přesazením slepovaných desek v úhlopříčném směru. K výrobě se používá tloušťka desky 10 nebo 12,5 mm. Celková tloušťka tohoto podlahového panelu je (bez izolace) 20 či 25 mm.

Podlaha Rigidur je vyráběna ve třech modifikacích:

 • samotný podlahový panel bez podkladní izolační vrstvy
 • podlahový panel s podkladní vrstvou minerální izolace tl. 10 mm nebo
 • podlahový panel s podkladní vrstvou z pěnového polystyrenu tloušťky 20 mm

Kombinací výše uvedených alternativ tak vzniká škála jak stavebně-fyzikálních vlastností této podlahy, tak skladebných výšek sortimentu podlah Rigidur.

Montáž suché podlahy

Při montáži na stavbě je nejprve potřeba zajistit potřebnou rovinnost podkladní konstrukce (hrubé podlahy či stropu). Pro menší nebo jen lokální nerovnosti lze podklad dorovnat např. sádrovou maltou (sádra Rifix a jemný písek v poměru 1 : 2 nebo jen sádrokartonářským sádrovým spárovacím tmelem (např. Rigips Vario), v případě potřeby vyrovnání větších nerovností či dosažení požadované finální výšky podlahy je k dispozici suchý podsyp na bázi expandovaných jílů frakce 1 – 4 mm. Doporučená tloušťka vrstvy podsypu je v rozmezí od 20 do 60 mm dle potřeby.

Jednotlivé podlahové dílce se pak na vyrovnaný podklad sesazují polodrážkami navzájem k sobě, příčné spáry sousedních dílců musí být přesazeny. Po obvodě místností se polodrážka z podlahového dílce před položením odřízne.

Těleso podlahy musí být od okolních stěn odděleno pružným obvodovým páskem - obvodovou dilatací, která se po ukončení instalace podlahy Rigidur odřízne.

V ploše podlahy se vzniklý spoj (přesazení polodrážek) mezi sousedními podlahovými dílci slepuje pomocí speciálního, v rámci systému dodávaného polyuretanového lepidla Rigidur a šroubuje speciálními šrouby Rigidur.

Podlahové krytiny pro suché podlahy Rigips

Na suché podlahy Rigips je možné použít všechny běžné podlahové krytiny, jako např. koberce, korky, lamináty, parkety apod.

1. Příprava podkladu

Povrch podlahových dílců Rigidur se vyznačuje vysokou tvrdostí (35 MPa dle Brinella). Pro normální nároky, včetně použití při zatížení kolečkovými židlemi (např. v kancelářích), tedy není nutné povrch pod podlahové krytiny stěrkovat. Pokud je však požadována vysoká hladkost povrchu, doporučuje se nanést samonivelační stěrku (Rigiplan Fliesspachtel). V každém případě se pro zajištění dokonalé přilnavosti povrchové úpravy doporučuje opatřit povrch základním nátěrem (příslušně naředěný nátěr Rikombi-Grund).

2. Elastické krytiny

Tenkovrstvé popř. elastické podlahové krytiny jako PVC, korek, koberce apod., je možné pokládat v těsné návaznosti na montáž podlahy ihned po vytvrdnutí lepidla Rigidur (cca 24 hodin po montáži). Pod tyto krytiny se doporučuje přetmelení povrchu v oblasti spár mezi dílci sádrovým tmelem Rigidur, popř. použití samonivelační stěrky (Rigiplan Fliesspachtel). Pro pokládání krytin se doporučuje používat taková lepidla, která umožní případné pozdější odstranění krytiny beze zbytků a bez poškození podkladu.

3. Parkety

Na podlahy Rigidur je možno položit lepené parkety. Přitom se doporučuje zachovat následující pravidla:

 • Podmínky na stavbě by měly být vyrovnané a blízké podmínkám trvalého používání. Pokládání parket by mělo probíhat při teplotách 15 – 18°C. Ideální rozsah relativní vzdušné vlhkosti leží mezi 50 – 60%. Relativní vlhkost by neměla být nižší než 40% a neměla by přestoupit hranici 75%.
 • Měly by být používány druhy dřeva s malou délkovou roztažností.
 • Zcela bez problémů je použití plovoucích laminátových podlah.
 • Masivní parkety s podélným směrem uspořádání (např. palubky) nejsou k použití na podlahách Rigidur vhodné. Jejich jednosměrná délková roztažnost způsobená změnami vlhkosti by mohla vést k poruchám podlahových vrstev.
 • Při použití mozaikových parket je možné jejich celoplošné sklížení, pokud je vzor parket uspořádán tak, že se střídá směr podélných vláken dřeva. Tím je zajištěno, že síly od nerovnoměrné délkové roztažnosti jsou vzájemně kompenzovány.
 • Hlavní směr spár v parketách by měl být orientován v úhlu 90° (kolmo) na podélnou orientaci dílců Rigidur.
 • Lepidlo pro lepení parket by mělo být výrobcem určeno pro použití na podklady se sádrovým pojivem.
 • Zejména vhodná jsou lepidla na bázi epoxidů a pryskyřic. Naopak nevhodná jsou lepidla ředitelná vodou. Obsah vody by mohl vést k deformacím a narušení struktury sádrovláknitých desek.
 • Před nanesením lepidla se doporučuje opatřit povrch základním nátěrem, neobsahujícím vodu, podle dispozic výrobce lepidla.

4. Keramické a kamenné dlažby

Na podlahy Rigidur se nejlépe hodí dlažby pokládané do tenké vrstvy lepidla. Maximální formát dlažby by neměl překročit rozměr 300 x 300 mm. Lepidla pro lepení dlažby by měla být výrobcem určena pro použití na podklady se sádrovým pojivem. Při použití v prostorách, kde je očekávána voda či kapalná vlhkost, se doporučuje flexibilní plošná izolace nebo tenká celoplošná vrstva vodotěsného lepidla na obkládačky. Rohy a prostupy musejí být izolovány vhodným způsobem, např. izolačními pásy, těsnicími manžetami apod.

5. Podlahové topení

Pro použití podlahového topení je zejména vhodný podlahový dílec Rigidur E 25. Topný systém musí být výrobcem výslovně určen pro použití v kombinaci se suchou podlahou. Teplovodní trubky (vedení) musí být uloženy v prefabrikovaných deskových prvcích, přičemž vzájemný odstup topných trubek by neměl překročit 150 mm. Mezi topným povrchem a základní deskou Rigidur má být tepelně vodivý plech. Teplota na povrchu tepelně vodivých plechů na styku s podlahovým dílcem nesmí překočit 45°C, proto je nutno teplotu topného media v provozu omezit na 45 – 50°C.

Po provedení podlahové krytiny se u všech typů suchých podlah Rigips ořízne okrajový dilatační pásek. Následuje zakrytí dilatačních spár mezi podlahou a stěnami pomocí lišt kotvených do stěn (nebo i jiným způsobem, který však musí umožnit potřebnou dilataci celé podlahy).

Výhody suché podlahy

Výhody plynou již ze samotného principu této technologie. V prvé řadě se jedná o suchý proces, který nevyžaduje oproti užití vlhkých technologií (beton, anhydrid,…) prakticky žádné technologické přestávky. Tím se významně zkracují lhůty výstavby. Nebereme-li v úvahu několik hodin potřebných pro vytvrdnutí lepidla fixujícího jednotlivé podlahové dílce navzájem, značně se zkrátí časová lhůta mezi počátkem montáže podlahy a okamžikem, kdy je možno pokládat podlahovou krytinu (odpadá obvyklá doba cca 3 – 4 týdny, potřebná k vysychání tradičních technologií - např. betonu).

Relativně nízká hmotnost 25 – 35 kg/m2 (ve srovnání s minimálně cca 100 kg/m2 v případě betonové podlahy) snižuje dimenzační nároky na únosnost stropní konstrukce objektů, při současném zachování potřebných zvukově i tepelně-izolačních vlastností podlahy. Všechny tyto vlastnosti jsou významné zejména v oblasti rekonstrukcí starého bytového fondu, budování půdních bytů, nebo pro užití při výstavbě rodinných domků na bázi dřeva.

Nosnost a stabilitu podlahy Rigidur lze ovlivnit výběrem tloušťky podlahového panelu. Sortiment podlah Rigidur tak splňuje běžné nároky potřebné pro bytovou výstavbu. V případě použití v občanské výstavbě (školy, hotely,…) v místech s vyšším požadavkem na únosnost podlahy (např. komunikační prostory) lze pomocí dodatečně celoplošně přilepené sádrovláknité desky Rigidur zvýšit únosnost takové skladby podlahy až na 3,5 kN / m2.